Mot Mutor & Korruption i Sverige

Förebyggande åtgärder genom utbildning och rådgivning

En liten skandal, förorsakad av en anställd, kan räcka för att företaget, kommunen eller myndigheten ska förlora i anseende och personen är i praktiken dömd. Detta påstående kan handla om olika korrupta situationer. Endast ett fåtal företeelser är straffbara men osäkerheten är stor var gränsen går mellan otillbörligt och tillbörligt agerande.

Konsekvenserna av ett felaktigt handlande kan vara stora ekonomiska, socialt och negativt ur ett varumärkesperspektiv.

För att inte hamna i dessa situationer är det viktigt med kunskap och att alla har sin egen ribba för att skapa bra relationer och undvika omoraliska eller oetiska beteenden. För alla oavsett om det gäller den egna arbetsplatsen, för leverantörer och kunder samt i många fall även ur ett samhällsperspektiv, är det viktigt med klara spelregler. Det blir därmed också en kvalitetsstämpel.

Torbjörn Lindhe, har under 20 år varit kanslichef för Institutet Mot Mutor och har bildat företaget Mot Mutor & Korruption i Sverige för att hjälpa företag, myndigheter, kommuner m fl att i förebyggande syfta öka kunskapen om otillbörliga förmåner. En ny lagstiftning och kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet trädde i kraft den 1 juli 2012.